Vad är Krishjälpen?


Krishjälpen startade 2018 som ett innovationsprojekt inom Lunds Universitet och drivs i samarbete med personal som har erfarenhet från OSCE, UNHCR, Försvarsmakten, Hemvärnet och Utrikesdepartementet. Vårt arbete tar avstamp i rapportering från Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB).


Syftet med Krishjälpen är att underlätta för individer och familjer i upprättandet av en grundläggande krisberedskap i hemmet genom att minska steget från insikt till handling. Krishjälpen erbjuder därför färdiga paket med utrustning och planering som underlättar för medborgaren och gör oss mer uthålliga och självständiga. Som individer, familjer och samhälle.